Dokumenty

 

 

Minibikeserial

 

 

01 SYSTÉM AKCE

Seriál je otevřen všem jezdcům s licencí i bez licence. Každý podnik sestává ze dvou samostatných jízd. Body obdrží všichni jezdci na bodovaných místech, a to při jakémkoliv počtu startujících.

 

02  DRÁHA

 Dráha musí mít asfaltový povrch v celé své délce, musí být stanovena její maximální

propustnost dráhy, předložen plánek trati, startovního roštu aj.

Doporučená délka trati je mezi 300 až 600 metry.

 

Maximální počet jezdců

 

délka                          300 – 450 m               450 – 600 m               přes 600 m

Šířka 4 až 5 m             16 jezdců                    18 jezdců                    20 jezdců

Šířka 5 až 6 m             18 jezdců                    20 jezdců                    22 jezdců

Šířka nad 6 m                         20 jezdců                    22 jezdců                    24 jezdců

 

Z každé řady na roštu mohou startovat max. 4 jezdci. Postavení jezdců na roštu je na základě

kvalifikace, nejrychlejší jezdec stojí vždy na té straně řady, kam směřuje první zatáčka po

startu. Při společném startu více tříd je postavení na roštu dáno dosaženými časy bez ohledu

na třídu.

 

03 PROPOZICE SERIÁLU

Propozice musí být vyvěšeny vždy v předstihu na webových stránkách pořadatele.

 

04 ČINOVNÍCI

 

04.1 Sportovní a technický komisař (SK)

SK je zodpovědný za přejímku, řízení a průběh podniku. Je povinen se přesvědčit o stavu

trati i o přítomnosti zodpovědných činovníků. Má právo odložit start jízdy z

bezpečnostních důvodů nebo i zabránit startu jezdce nebo motocyklu nebo nařídit jeho odstoupení, považuje-li takové jednání z bezpečnostních důvodů za nutné.

SK je zodpovědný za dodržování propozic podniku.

 

04.2 Hlavní pořadatel

Hlavní pořadatel je zodpovědný za přípravu podniku až do jeho zahájení. Celý průběh podniku poté řídí SK a ostatní pověření činovníci.

 

05 MOTOCYKLY A TŘÍDY

 

05.1 MOTOCYKLY

 

Motocykly Minibike jsou speciální závodní motocykly se zážehovým motorem.

Rozměry:                    rozvor                                    max 730 mm

                                   délka motocyklu*                  max 1060 mm

                                   výška sedla                             max 460 mm

                                   celková výška                         max 620 mm

 

* Výjimka platí pro koncovku tlumiče, která může přesahovat max. o 50mm.

 

K 05.1.1. Třída JUNIOR A

Motor o maximálním objemu 40 ccm pro dvoudobý motor a 90 ccm pro čtyřdobý motor. Chlazení olejem nebo kapalinou je zakázáno. Pouze vzduchem chlazený motor s omezením výkonu restriktorem:

- restriktor pro dvoudobé motory:

      minimálně 3 mm silný s kruhovým otvorem o průměru 10 mm, ve výfukovém kanálu, ale před

      výfukovým potrubím.

-restriktor pro čtyřdobé motory:

      minimálně 3 mm silný s kruhovým otvorem o průměru 9 mm, ve výfukovém kanálu, ale před

      výfukovým potrubím.

 

Jakýkoliv sériově vyráběný karburátor, předepsaný difuzor o maximálním průměru 15 mm.

Poznámka:

Všeobecně pro omezení výfukových plynů platí, že všechny plyny musí proudit přes tento

restriktor.

 

05.1.2. Třída JUNIOR B

Motor o maximálním objemu 40 ccm pro dvoudobý motor a 90 ccm pro čtyřdobý motor. Chlazení olejem nebo kapalinou je zakázáno. Pouze vzduchem chlazený motor s omezením výkonu restriktorem:

- restriktor pro dvoudobé motory:

      minimálně 3 mm silný s kruhovým otvorem o průměru 14 mm, ve výfukovém kanálu, ale před

      výfukovým potrubím.

-restriktor pro čtyřdobé motory:

      minimálně 5 mm silný, v sacím kanálu, ale za směšovací komorou karburátoru,s  maximálním průměrem otvoru 15 mm

 

Jakýkoliv sériově vyráběný karburátor, předepsaný difuzor o maximálním průměru 2T 15mm pro 4T 18 mm.

Poznámka:

Všeobecně pro omezení výfukových plynů platí, že všechny plyny musí proudit přes tento

restriktor.

 

05.1.3. Třída JUNIOR OPEN A SENIOR OPEN 40

Motor o maximálním objemu 40 ccm (dvoudobý) nebo 90 ccm (čtyřdobý). Bez omezení výkonu.

Chlazení motoru vodou je povoleno. Chladič oleje u 4T motoru je povolen. Karburátor bez omezení.

U čtyřdobého motoru jsou povoleny pouze 2 ventily na válec. Vstřikování paliva je zakázáno.

 

05.1.4. Třída SENIOR OPEN 50

Motor o maximálním objemu 50 ccm (dvoudobý) nebo 110 ccm (čtyřdobý). Bez omezení výkonu.

Chlazení motoru vodou je povoleno. Chladič oleje u 4T motoru je povolen. Karburátor bez omezení.

U čtyřdobého motoru jsou povoleny pouze 2 ventily na válec. Vstřikování paliva je zakázáno.

 

 

0.5.1.5. Třída KLASIK(čína voda)

Vodou chlazený motor o maximálním objemu 50ccm(dvoudobý) nebo 110 ccm(čtyřdobý). Podmínkou je, že u vodou chlazených motorů (2T) a 4T musí být hlava a válec čínské výroby. Pokud nesplní tuto podmínku, nesmí v této kategorii startovat. U čtyřdobého motoru jsou povoleny pouze 2 ventily na válec. Kartery jsou povoleny jakékoli a jsou zakázané Japonské díly (Hlava a její součásti ,píst ,válec)

Dále je povolen vzduchem chlazený motor o maximálním objemu 40ccm(dvoudobý), u kterého není podmínkou čínský válec a hlava. Výrobce tohoto motoru je libovolný.

 

0.5.1.6. Třída HOBBY(blata 2,5)

Pouze dvoudobý vzduchem chlazený motor o maximálním objemu 50ccm.

Motor musí mít kartery čínské výroby. Karburátor o maximálním průměru difuzoru 19 mm.

Do této třídy budou připuštěni i jezdci se stroji Blata 2,5 a 2,6.

 

05.2 OSTATNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

 

Kola, ráfky, pneumatiky - ráfky musí zůstat sériové.

 

Vypínač zapalování - na levé nebo pravé straně řidítek musí být umístěn vypínač zapalování, snadno

dosažitelný rukou jezdce a musí bezpečně zastavit běžící motor.

 

Ovládací páčky, kapotáž - páčky i okraje kapotáže musí být zaobleny.Páčky brzd se v maximálním rejdu nesmí dotýkat kapotáže. Maximální délka řidítek je 600mm.

 

Stupačky - minimální délka stupačky z horního pohledu je 50 mm v příčné ose motocyklu. Každá

stupačka musí mít pryžový nebo teflonový kryt. Stupačky musí být pevné(nesklápěcí).

 

Brzdy - motocykl musí být vybaven dvěma brzdami působícími nezávisle na sobě, soustředěně

s kolem, a to maximálně dvěma na předním a jednou na zadním kole.Kotouče jsou povoleny plovoucí.

 

 

Převody a řetěz - převodový poměr sekundárního převodu je libovolný. Řetěz musí být zakryt

v odpovídající délce v prostoru stupačky. Motocykl musí být vybaven spodním krytem řetězu.

 

Zapalování- musí být pevně nastavené. Variabilní zapalování je zakázané.

 

Palivo a chladící kapalina- může se používat pouze bezolovnatý benzín dostupný ve veřejné síti čerpacích stanic s maximálním výzkumným oktanovým číslem RON 100. Jako náplň pro chlazení se musí použít čistá nebo destilovaná voda.

 

Kontrola motocyklu- každý jezdec je odpovědný za přistavení svého motocyklu (motocyklů) na technickou přejímku před prvním oficiálním tréninkem. Motocykl musí být v dobrém stavu a čistý. Za shodnost motocyklu s předpisy při technické přejímce a i po ní je odpovědný jezdec, který také musí zdůvodnit rozdíly a úpravy identifikovány při závěrečné kontrole v parkovišti závodních strojů.

Pořadatel má právo přikázat jezdci rozebrání motocyklu a provedení kontroly, jestli jednotlivé části motocyklu či kapaliny souhlasí s technickými předpisy.

06 TŘÍDY A VĚKOVÉ HRANICE

 

Třídy

Věková hranice

Doba jízdy

 

Junior A

5-10 let

15 kol

 

Junior B

8-12 let

15 kol

 

Junior open

12-17 let

24 kol

 

Senior open 40

18 let a více

24 kol

 

Senior open 50

15 let a více

24 kol

Klasik(dříve čína voda)

15 let a více

18 kol

Hobby(dříve blata 2,5)

15 let a více

18 kol

 

 

Jezdci v kategorii Junior A musí mít za sebou nějakou zkušenost s minibike.Vhodné je absolvovat několik tréninků s minibikovou akademií Malminibike Masarykova okruhu.

O startu jezdce v závodě rozhoduje pořadatel (SK).

 

Dolní věkový limit je dán "DATEM narození", horní pak "ROKEM", v němž jezdec

povoleného limitu dosáhne. V průběhu roku lze přestoupit do jiné třídy, body z té předchozí

se však jezdci do nové třídy nezapočítávají.

 

 

07 STARTOVNÍ ČÍSLA

Startovní čísla jsou přidělena na celou sezónu. V průběhu sezóny přidělí "novému" jezdci

startovní číslo pořadatel, přičemž bude respektovat startovní čísla přidělená v předchozích

podnicích. Každý motocykl musí mít jednu číslovou tabulku na přední části kapotáže. Velikost číslic-min.100mm.Čísla musí mít podklad a musí být dobře viditelná.

 

08 JEZDCI

Ve všech třídách mohou startovat jezdci s licencí i bez licence. Hodnocení výsledků je

prováděno bez ohledu na to, zda jezdec má či nemá licenci.

 

 

09 PŘEJÍMKA

Za přejímku zodpovídá SK. S jezdcem mladším 18ti let musí být po

celou dobu podniku přítomen jeho zákonný zástupce nebo jiná dospělá osoba vybavená plnou

mocí od zákonného zástupce, kterou předloží na přejímce. Jezdci jsou povinni během

administrativní a technické kontroly prováděné organizátory předložit:

1. přihlášku s prohlášením zodpovědnosti originál podepsanou

2. jezdci do 18ti let přijdou na přejímku se zákonným zástupcem

3. motocykl opatřený startovním číslem a přilbu

Během podniku smějí jezdci používat pouze ty motocykly, které byly převzaty při přejímce.

Každému jezdci budou do závodu převzaty maximálně dva závodní stroje do 1 třídy.

 

10 ROZPRAVA S JEZDCI

Rozprava se bude konat podle časového rozvrhu na místě určeném v propozicích. Rozprava je

povinná pro jezdce, sportovního komisaře a hlavního pořadatele. Během tohoto setkání se budou projednávat všechny náležitosti, které se týkají tratě a bezpečnosti. Po této poradě bude předveden kompletní startovací postup. S jezdci mladšími 18 let jsou povinni zúčastnit se rozpravy i jejich zákonní zástupci.

Účast na rozpravě je povinná. Na následky absence jednotlivých jezdců na rozpravě a případné neinformovanosti nebude brán později zřetel.

 

11 CHOVÁNÍ JEZDCE NA TRATI

Jezdci musí jet zodpovědným způsobem, který není nebezpečný pro ostatní jezdce nebo

účastníky. Jezdcům i doprovodu je zakázáno pohybovat se v době před podnikem i během něj

s výjimkou závodu po trati jinak než pěšky. Při prohlídce trati není dovoleno použití žádného

dopravního prostředku a jezdec i doprovod musí dbát na bezpečnost svoji i pracovníků na

trati.

Dále platí, že:

1. Jezdec nesmí bránit ostatním v jízdě po trati

2. Jezdec musí mít za jízdy stále chodidla v kontaktu se stupačkami. Nedodržení této

podmínky bude potrestáno časovou penalizací 10 sekund přičteným k času jízdy jezdce

3. Jízda v protisměru i svévolné zastavování na dráze jsou přísně zakázány

4. Rychlost v boxové uličce se musí rovnat rychlosti chůze

 

 

12 POVINNÁ VÝBAVA A OCHRANNÉ POMŮCKY JEZDCE

Během tréninků a závodů musí každý jezdec používat následující výbavu:

1. uzavřenou ochrannou přilbu s homologací

2. kožený (nebo jiný trvanlivý) oděv

3. rukavice z trvanlivého materiálu

4. koženou (nebo z jiného oděruvzdorného materiálu) obuv nad kotníky

5. chrániče kolen (v případě, kdy nejsou součástí kombinézy)

6. ochranu zad (páteřový chránič je pro kategorie s jezdci do 15ti let povinný)

7. chrániče loktů a ramen (v případě, kdy nejsou součástí kombinézy)

Všechny tyto ochranné pomůcky musí být v odpovídající velikosti.

 

 

13 KVALIFIKAČNÍ TRÉNINK

Pro každou třídu bude vypsán jeden kvalifikační trénink. Čas pro tento trénink bude upřesněn v propozicích. Jezdec je povinen nastoupit do kvalifikačního tréninku. Minimální počet ujetých kol pro kvalifikaci do závodu je 3. Pokud jezdec nesplní tuto podmínku, bude připuštěn do závodu, ale bude startovat z posledního místa, které mu určí SK.

Postavení do závodu bude podle konečných výsledků z kvalifikačního tréninku. Jezdec s nejlepším časem na kolo bude stát na roštu jako první.

 

14 Jízdy

Jízdy každé třídy se jedou jako dvě samostatně bodované jízdy. Vyhodnocení a vyhlášení vítězů bude provedeno do třetího místa na základě součtu bodů z obou jízd. U třídy Junior A a Junior B bude provedeno měření restriktorů po prvním i druhém jízdě. Pokud restriktor nevyhoví požadavkům napsaným v těchto řádech, bude jezdci odečten celkový počet bodů získaný v závodě.

 

14.1 Startovní rošt

Startovní rošt obou jízd téhož podniku bude sestaven podle výsledků kvalifikačního

tréninku.

V případě přerušení jízdy bude nový startovní rošt shodný s původním.

 

14.2 Startovní procedura

1. Vpuštění do zaváděcího kola bude provedeno v určeném místě nájezdu na trať

signalizací vlajkami během 30ti sekund od zahájení vpuštění. Potom se vjezd na trať

uzavře.

2. Jezdci zaujmou pozici na startovním roštu dle výsledku z kvalifikačního jízdy.

3. Jsou-li všichni jezdci na svých místech, SK musí ukázat tabuli „ 30 sec.“

Jezdci budou vypouštěni do zaváděcího kola zelenou vlajkou. Jezdec, který nestihl

vjet na trať zaváděcího kola v limitu, se může připojit ke startovnímu poli po projetí

posledního jezdce tímto kolem, a to v místě vpuštění na trať a na pokyn činovníka. Na

startovním roštu se pak postaví dle pokynu činovníka do první neobsazené řady, tedy

na konec startovního pole.

4. Když jsou všichni jezdci na svých místech, činovník s červenou vlajkou odchází na

stranu z dráhy. Potom SK zdvihne bílou vlajku nad hlavu a do 5ti sekund s ní mávne směrem dolů.První pohyb vlajky znamená start závodu. Na trati se světelnou signalizací se bude startovat na světla. Jakmile odejde SK s červenou vlajkou, světla se rozsvítí a v časovém intervalu 2-5s zhasnou. Tímto je start zahájen.

5. Nikdo nesmí zdržovat start.

6. Jestliže jezdec zdrží start, může být penalizován a to ztrátou 5 bodů z celkovém hodnocení.

7. V případě chybného startu jezdec (jezdci), který chybný start zavinil, může startovat

pouze z posledního místa.

8. Jezdec, který nestihl start a je stále na místě vpuštění na trať, může odstartovat do závodu z místa vpuštění na trať.

9. Pokud dojde k chybnému startu, bude se start opakovat.

10. Výměna motocyklu v průběhu jízdy není povolena.

 

14.3 Doba čekání na start, předčasný start

Doba čekání na start začíná odchodem určeného činovníka s červenou vlajkou. Od tohoto okamžiku do mávnutí bílou vlajkou(směrem dolů) nebo než zhasnou světla se motocykl nesmí pohnout. Předčasný start je definován pohybem motocyklu vpřed od okamžiku odchodu činovníka s červenou vlajkou. SK rozhodne o uložení penalizace. Penalizace je odečtení 5 bodů z celkového počtu bodů, který jezdec získá po závodě. Penalizace bude oznámena jezdci neprodleně po udělení trestu. Pokud předčasně odstartuje více než 5 jezdců, bude se start opakovat. Body budou odečteny všem jezdcům, co start pokazili.

 

14.4 Chybný start

Chybný start nastane v případě, kdy například dojde k pádu jezdců na startovním roštu znemožňující start ze zadních pozic apod. V takovém případě dojde k signalizaci červenou vlajkou na určeném místě. Jezdci nesmí opustit trať, musejí se ve směru jízdy dostat znovu na startovní rošt a zahájit znovu startovní proceduru.

 

 

 

14.5 Opakovaný start

K opakovanému startu dojde v případě zastavení závodu v jeho průběhu. Je-li závod zastaven

v době, kdy vedoucí jezdec ujel méně než 2/3 základního času, pak bude odstartován závod

znovu. Pokud vedoucí jezdec v době zastavení závodu ujel alespoň 2/3 předepsaného času

jízdy, je závod považován za ukončený, jsou vyhlášeny výsledky a přiděleny body. V případě

zastavení závodu a následném opakovaném startu mohou jezdci odjet do depa k doplnění

pohonných hmot. V této době mohou vyměnit motocykl. Opakovaný start bude proveden v co

nejkratší době, čas určí sportovní komisař. Opakovaný závod bude vypsán na polovinu počtu kol z původního předepsaného počtu kol na závod.

 

14.6 Suchý závod

Závod klasifikovaný jako suchý bude přerušen SK, jestliže vzhledem ke klimatickým podmínkám podle přilnavosti povrchu trati lze předpokládat, že jezdci si budou

přát vyměnit pneumatiky.

V případě zastavení závodu kvůli dešti dříve, než vedoucí jezdec ujede alespoň 2/3 času

závodu, dojde k opakovanému startu. Pokud vedoucí jezdec v době zastavení závodu ujel

alespoň 2/3 předepsaného času jízdy, je závod považován za ukončený, jsou vyhlášeny

výsledky a přiděleny body.

 

14.7 Mokrá jízda

Mokrá jízdy je jízda obvykle začínající za proměnlivého nebo deštivého počasí. Nebude

zastaven pro povětrnostní příčiny a jezdci, kteří chtějí vyměnit pneumatiky, musí zajet do

boxu a učinit tak během probíhajícího závodu. V každém případě, je-li první závod zastaven

pro klimatické podmínky, potom při opakovaném startu bude závod automaticky "mokrý".

Pokud dojde k opakovanému startu kvůli dešti, mají jezdci právo odjet 3 zaváděcí kola. Když

první jezdec odjede 3 kola, bude jemu i ostatním jezdcům ukázána šachovnicová vlajka. V

tento moment začne normální startovní procedura, tj. jezdci zaujmou svá místa na startovním

roštu, atd.

 

15 VÝSLEDKY PODNIKU A CENY

V každém závodě budou vyhlášeni tři nejrychlejší jezdci v každé třídě. Po posledním podniku

budou vyhlášeni tři nejlepší jezdci celého seriálu.

Aby bylo uznáno, že jezdec dokončil závod a byl zahrnut do výsledku závodu, musí:

• Dokončit 2/3 počtu kol zaokrouhleno dolů dokončených vítězem.

• Projet cílovou čárou do 2 minut po vítězi závodu.

• Jezdec musí být v kontaktu s motocyklem a s celou bezpečnostní výstrojí na svém místě.

V případě shodnosti bodů rozhoduje lepší umístění ve druhé rozjížďce.

 

 

Body za umístění v jednotlivé jízdě jsou přiděleny následovně:

 

1.místo            25 bodů          6.místo            10bodů           11.místo          5 bodů

2.místo            20 bodů          7.místo            9 bodů            12.místo          4 body

3.místo            16 bodů          8.místo            8 bodů            13.místo          3 body

4.místo            13 bodů          9.místo            7 bodů            14.místo          2 body

5.místo            11 bodů          10.místo          6 bodů            15.místo          1 bod

 

Ceny obdrží vždy nejrychlejší 3 jezdci v každé třídě.

 

16 KONEČNÁ KLASIFIKACE

Konečná klasifikace seriálu je založena na součtu bodů získaných z jednotlivých

sportovních podniků v rámci tohoto seriálu v jednotlivých třídách. V případě rovnosti

bodů rozhoduje jako první více lepších umístění v závodech, v případě přetrvávající

rovnosti pak lepší umístění v poslední jízdě.

 

17 PROTESTY

Protest musí být podán do 15ti minut od předmětné události a doložen poplatkem 5000 Kč.

Proti rozhodnutí sportovního komisaře nelze protestovat ani se proti jeho rozhodnutí o protestu nelze odvolat.

 

18 POJIŠTĚNÍ

Jezdec stvrzuje na přihlášce, že na podniku startuje na vlastní nebezpečí a zodpovědnost a

nebude vůči pořadateli uplatňovat žádné sankce a náhrady za poškození motocyklu či zdraví

svého či jiných účastníků podniku.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu řádů minibike 40 pro rok 2015.

 


Kontakt

Minibikersracingclub

Sladkovského 262
Chrudim
53701


Leoš 777262359
Petr 604239936